Commit 3ecc4feb authored by Petter Goksøyr Åsen's avatar Petter Goksøyr Åsen
Browse files

DEICH-0000 update redia-api docs

parent 032844d3
......@@ -322,6 +322,7 @@ Possible values in `checkStatus`:
Utlånt
Feilplassert
// Tapt-statuser:
Tapt
Ikke på plass
......@@ -331,15 +332,33 @@ Possible values in `checkStatus`:
Tapt, regning betalt
På hentehylle - utgått
Forlengst forfalt
// Ikke-til-utlån statuser:
Bestilt
Til klargjøring
Til reparasjon
Til retting
// Skadet-statuser:
Skadd/ikke komplett
Vurderes kassert
Possible values in `removedStatus`:
Overføring
// Tapt-statuser:
Tapt
Ikke på plass
Vurderes IPP
Vidvanke
På hentehylle - avbestilt
Tapt, regning betalt
På hentehylle - utgått
// Ikke-til-utlån statuser:
Bestilt
Til klargjøring
Example reqeust/response:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment