Commit d6c8d5d6 authored by Øyvind Julsrud's avatar Øyvind Julsrud Committed by Oyvind
Browse files

DEICH-5940: deichman.no: made the button in laan.js more responsive

parent 99a8cafc
......@@ -39,9 +39,12 @@ class MyLoans extends React.Component {
}
render() {
const { isRequestingLoansAndReservations, personalInformation } = this.props.profile;
const {
isRequestingLoansAndReservations,
personalInformation
} = this.props.profile;
const { loanerCategory } = personalInformation;
const isJuvenile = loanerCategory === "B" ? true: false
const isJuvenile = loanerCategory === "B" ? true : false;
const { isRequestingNetsUrl } = this.props.payments;
const {
loans = [],
......@@ -105,8 +108,9 @@ class MyLoans extends React.Component {
<h3>Lån med erstatningskrav</h3>
<p>
Det har blitt sendt ut erstatningskrav følgende lån
og bibliotekkortet ditt er derfor sperret. Du kan ikke forlenge
eksisterende lån eller låne mer før saken er avsluttet.
og bibliotekkortet ditt er derfor sperret. Du kan ikke
forlenge eksisterende lån eller låne mer før saken er
avsluttet.
</p>
</Block>
</LoanList>
......@@ -115,7 +119,7 @@ class MyLoans extends React.Component {
)}
{purresaker && purresaker.length > 0 && (
<Block top={8} bottom={8} responsive>
<Block top={4} bottom={8} responsive>
{isJuvenile && (
<Outlined background="transparent">
<LoanList
......@@ -123,14 +127,16 @@ class MyLoans extends React.Component {
hasPurreOrKemnerSak={hasPurreOrKemnerSak}
isJuvenile={isJuvenile}
>
<Block>
<Flex justify="space-between">
<h3>Lån som leveres</h3>
</Flex>
<p>
Du har fått to purringer følgende lån og bibliotekkortet ditt er sperret. Kortet åpnes igjen når lånene er levert.
</p>
</Block>
<Block>
<Flex justify="space-between">
<h3>Lån som leveres</h3>
</Flex>
<p>
Du har fått to purringer følgende lån og
bibliotekkortet ditt er sperret. Kortet åpnes igjen
når lånene er levert.
</p>
</Block>
</LoanList>
</Outlined>
)}
......@@ -141,9 +147,12 @@ class MyLoans extends React.Component {
hasPurreOrKemnerSak={hasPurreOrKemnerSak}
isJuvenile={isJuvenile}
>
<Block>
<Flex justify="space-between">
<Block bottom={4}>
<Flex justify="space-between" wrap>
<Block top={4}>
<h3>Lån med gebyr</h3>
</Block>
<Block top={4}>
<Button
disabled={kemnersaker && kemnersaker.length > 0}
loading={isRequestingNetsUrl}
......@@ -152,12 +161,13 @@ class MyLoans extends React.Component {
>
Betal gebyr 100,-
</Button>
</Block>
</Flex>
<p>
Du har purregebyr følgende lån. Bibliotekkortet ditt åpnes
igjen når gebyret er betalt.
</p>
</Block>
<p>
Du har purregebyr følgende lån. Bibliotekkortet ditt
åpnes igjen når gebyret er betalt.
</p>
</LoanList>
</Outlined>
)}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment