Commit 47d79983 authored by Petter Goksøyr Åsen's avatar Petter Goksøyr Åsen
Browse files

Add preliminary changelog

parent 90f1467a
......@@ -12,6 +12,29 @@ Then setup environment with docker compose, sourcing the GITREF and KOHA_IMAGE_T
# Releases
## 2017.46
KOHA: 5714b4763cfa6b5639bccbe5a7cad062f3edf5e7
GITREF: TODO
- Koha
- DEICH-826 Oppgradere koha til 17.05
- DEICH-834 rydde bort automatavdelinger i Koha
- Patron-client
- DEICH-825 Viser nulltreffsinfo i det søket lastes
- DEICH-818 Tilgjengelighetsfilter tar ikke hensyn til statuser
- DEICH-536 Søk på termer med skråstrek feiler
- DEICH-793 Forklarende tilføyelse på bidragsyter ikke synlig og søkbar
- Catalinker
- DEICH-712 Feil treffliste for sted
- DEICH-640 Feil ved oppslag med forslag som inneholder parentes
- DEICH-711 Tastaturnavigering. Tab hopper over felt
- DEICH-836 Oppslag i registre - Visning. Manglende opplysninger
- Annet
- DEICH-841 Opplegg for å kjøre periodiske jobber
- DEICH-830 Innhente "krydder" fra eksterne kilder Bokbasen
- DEICH-730 Slette utgivelser uten eksemplarer
## 2017.45
KOHA: 40aecbcf9e419f8feb8fc8071b648ebf957af7bb
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment