Commit 7a070968 authored by Petter Goksøyr Åsen's avatar Petter Goksøyr Åsen
Browse files

changelog for 2017.56

parent 5b23398e
......@@ -12,6 +12,28 @@ Then setup environment with docker compose, sourcing the GITREF and KOHA_IMAGE_T
# Releases
## 2017.56
- Koha
- DEICH-927 Forbedring av verktøy for stenging
- DEICH-929 Reminder på hentemelding
- DEICH-935 Fjernlån - implementering og testing
- Catalinker
- DEICH-429 Nytt felt, "Stikkord" (1,5 d)
- DEICH-626 Felt for alternativ label må være repeterbar (1d)
- DEICH-695 Angi at klassifikasjon har hovednummer for verk
- DEICH-941 Relatert verk-relasjoner skal være symmetriske
- DEICH-939 Kopierte utgivelser uten eksemplarer skal ikke synes i treffliste uten eksemplarer
- DEICH-454 Krav om at aktør må være bekreftet på del (1d)
- DEICH-849 Fokus etter bruk av "Legg til ny"-knapp
- DEICH-588 Deler vises med aktør og rolle, selv om dette ikke er registrert
- DEICH-948 Angi felt for id per katalogiseringskilde
- Patron-client
- DEICH-949 Block external access to GET-enabled resources in Services not required by Patron client
- Services
- DEICH-950 Sletting av autoritet må trigge reindeksering av verk
## 2017.55
KOHA: daa5665abcea512e33aedb26d86b46075e11b4a6
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment