Skip to content

DEICH-5728 Deichman.no: filter non reservable publications

David Björkheim requested to merge DEICH-5728 into master

filtrer ut publikasjoner som ikke går å bestille fra de publikasjonene som blir sendt inn i bestillingsflyten. https://jira.oslo.kommune.no/browse/DEICH-5728

Edited by David Björkheim

Merge request reports